Monthly Archives: september 2014

Notitie stand van zaken KOMO en CE

Vergadering Communicatieforum CE-markering Kerngroep
Vergadernummer 8
Datum en tijd 2014-09-18, 13:30 uur
Locatie SBK, Visseringlaan 22 b, Rijswijk

 

1 Inleiding
De eerste tijd heeft het forum zich voornamelijk gericht op de invloed van de verordening bouwproducten op de in Nederland gangbare certificatiesystematiek. Het KOMO keurmerk is in Nederland waarschijnlijk het bekendste keurmerk dat met CE-markering te maken heeft en Stichting KOMO is dan ook als vanzelfsprekend lid van de kerngroep van het communicatieforum CE-markering. Ontwikkelingen worden daarom ook besproken in dit forum. 
2 Stand van zaken
Tijdens de plenaire bijeenkomst van het communicatieforum op 18 december 2013 heeft KOMO haar voorgestelde aanpak en tijdspad voor aanpassing van BRL-en en (E)KV-en gepresenteerd.Sindsdien is veel werk verricht om tot een goede uitwerking te komen, zij het dat er nog veel discussie geweest is op inhoudelijk vlak.

De TBB heeft op eigen initiatief een pilot beschouwing uitgevoerd op bestaande BRL-en om mogelijke problemen te inventariseren. De bevindingen zijn reeds in 2013 aan het communicatieforum gepresenteerd en via de website van SBK gepubliceerd (www.kwaliteitbouwprodukten.nl bestond op dat moment nog niet).

Begin 2014 is KOMO gestart met een eigen pilotproject ter uitwerking van de op 18 december 2013 gepresenteerde aanpak.

Verder heeft intensief overleg plaats gevonden tussen SBK en KOMO, zowel op schrift als in direct overleg. Daarnaast zijn verschillende voorstellen aan de Toetsingscommissie Bouwbesluit (TBB) voorgelegd en becommentarieerd.

Ook heeft direct overleg van de TBB met Stichting KOMO plaats gevonden, op 4 juni 2014 zelfs met een grote vertegenwoordiging van de verschillende certificerende instellingen. Op 30 juni heeft de TBB een presentatie verzorgd op het grote KOMO symposium. Maar ook vond er met telefonisch overleg plaats tussen KOMO en de voorzitter van de TBB.

Op enkele momenten leek een goede afstemming moeilijk, de geplande bijeenkomst van TBB en KOMO kon geen doorgang vinden.

Zowel KOMO als de TBB hebben afstemming gezocht met BZK.

Op 12 mei 2014 heeft BZK schriftelijke terugkoppeling gegeven op vragen van de TBB welke door SBK direct besproken is met Stichting KOMO. Deze brief is reeds bekend bij de leden van het communicatieforum.

Op 14 mei is deze tijdens een werkbezoek aan KOMO verder besproken met BZK. Een andere aanpak bleek noodzakelijk, een strikte scheiding tussen elementen uit CE-markering (essentiële eigenschappen) en de beoordeling door de CI-en moest doorgevoerd worden. Deze dient op zijn minst terug te vinden zijn in de af te geven kwaliteitsverklaringen.

De minister heeft op 7 juli 2014 een brief gestuurd aan KOMO waarin aangedrongen wordt op voortgang, aanpak en tijdspad (zie CFCE 14-K-016) en consequenties in het vooruitzicht gesteld voor zover niet voor 31-12-2014 hieraan invulling gegeven is.

Ook binnen de HCB zijn verschillen in principiële zienswijzen aan de orde geweest. Kernargument hierbij zijn (vermeende) accreditatie eisen aan certificerende instellingen.

Met betrekking tot het besluit bodemkwaliteit ligt er een probleem ten aanzien van het tijdstip van moeten aanleveren van de BRL-en ter opname in de regeling bodemkwaliteit. Uiterlijk 1 oktober moet SBK de bindend verklaarde BRL-en bij I&M aanleveren, anders kunnen de BRL-en pas in de volgende aanpassing van de regeling meegenomen worden. Dit tijdspad is zorgwekkend.

KOMO werkt aan een template voor het opstellen van wijzigingsbladen voor BRL-en en zoekt hiervoor instemming met de TBB. De TBB stelt zich echter op het standpunt, gesteund door zowel SBK als HCB, dat op BRL-dossierniveau getoetst wordt. Het template is door ontwikkelingen inmiddels aangepast en vanuit SBK becommentarieerd waarin meegenomen standpunten van de TBB. De laatste versie is verzocht nog niet aan de TBB voor te leggen omdat op 8 augustus 2014 KOMO eerst een afstemming met de RvA zou hebben. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.

Momenteel heeft nog geen enkel aangeboden BRL-dossier de instemming van de TBB kunnen verkrijgen. Een eerdere inschatting dat naar schatting 190 BRL-dossiers behandeld moeten worden is inmiddels naar beneden bijgesteld tot 120.

 

3 Vooruitzicht
De resterende tijd voor aanpassing ingegeven door de brief van de minister is beperkt en een grote werklast voor zowel de schemabeheerders als TBB ligt voor de hand. SBK heeft een voorstel opgesteld zowel gericht aan zowel KOMO als aan BZK om dit werk in goede banen te leiden. De verwachting is dat de deadline van 1 januari 2015 gereed gehaald zal worden.