Monthly Archives: november 2014

Aanpassing van de KOMO systematiek aan de CPR

logo KOMOInleiding

De CPR maakt het noodzakelijk dat de KOMO systematiek voor wat betreft de erkende kwaliteitsverklaringen  wordt aangepast als voor het betreffende product  CE markering van kracht  is op basis van een geharmoniseerde Europese norm ( hEn). Daarnaast kan de CPR ook invloed hebben op de inhoud van productcertificaten die op een hEn zijn gebaseerd.

Wat gaat er veranderen?

Er worden alleen nog bouwdelen of bouwsystemen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkend. Om die erkenning te behouden worden straks alleen nog maar separate attesten verleend door de certificatie instellingen. Productcertificaten kunnen vanaf 1-1-2015 niet meer onder de erkenning vallen met uitzondering van productcertificaten die op basis van het Besluitbodemkwaliteit zijn afgegeven.

De aanpassing betekent het volgende voor de certificaten /  kwaliteitsverklaringen:

Huidige Kwaliteitsverklaring  ( KV) Nieuwe Kwaliteitsverklaring ( KV)
Erkend  KOMO attest   of  erkend attest met productcertificaat  KOMO  KV + erkend attestof privaat

KOMO  KV  met attest  of   KOMO attest          1)

 

Erkend KOMO productcertificaat (Bbk) KOMO  KV +   erkende NL-BSB KVof

KOMO  KV  +  erkende KOMO BbK KV

 

KOMO productcertificaat  met:-declaratie van prestaties alle  kenmerken KOMO  KV met :-declaratie prestaties niet essentiële kenmerken

-eisen aan essentiële kenmerken ( optioneel)        2)

 

  • Wanneer de sector besluit te stoppen met de erkenning BB in het kader van de TPO
  • Eisen waaraan het product in het kader van de BRL moet voldoen

 

De essentie is dat de KOMO systematiek hiermee helder wordt gepositioneerd in een volledig private kwaliteitsverklaring  en in  aparte verklaringen  met daarin publieke eisen :

  • de KOMO KV verklaart  dat aan alle private eisen is voldaan
  • het erkende attest legt de aansluiting aan het Bouwbesluit vast
  • de NL BSB en de KOMO BbK KV legt  de aansluiting aan het Besluitbodemkwaliteit vast

 

Om de afgifte van deze kwaliteitsverklaringen  mogelijk te maken worden  BRL-en aangepast .  Daar waar het erkende regelingen betreft worden deze  gesplitst in volledig private verklaringen  en erkende verklaringen  welke de aansluiting aan wetgeving aantonen .

Wanneer verandert het?

Deze aanpassing van de KOMO systematiek zal volledig zijn beslag krijgen in 2014. Uiterlijk per 1 januari 2015 zullen de  certificaathouders  beschikken over de kwaliteitsverklaringen  die  voldoen aan de eisen van de CPR.  Het is een traject dat op dit moment  wordt uitgevoerd door alle KOMO voerende certificatie instellingen  en dat zal voor de erkende KV’s  worden beoordeeld en gefaciliteerd door  de Stichting Bouwkwaliteit (SBK)  en haar commissies( TBB , TBbk en HCB)  en het KOMO bureau.

Wat betekent dit voor de KOMO certificaathouder?

De certificaathouder kan er van op aan dat hij tijdig beschikt over  kwaliteitsverklaringen die voldoen aan de  eisen.

De bouw kan niet om CE-markering heen

Rijswijk, 10 november 2014
Met het oogmerk om binnen de EU zoveel mogelijk handelsbelemmeringen weg te nemen is  per 1 juli 2013 de Europese wetgeving m.b.t. bouwproducten, de “Construction Products
Regulation” (CPR), Verordening (EU) nr. 305/2011, in werking getreden. De verordening
vervangt de Richtlijn Bouwproducten (CPD) en is daarmee de nieuwe grondslag voor de CEmarkering op bouwproducten, inclusief de prestatieverklaring.
De verordening is van toepassing op de meeste producten die in de bouw worden verwerkt
en is van grote invloed op de (private) kwaliteitsverklaringen die in de bouw worden
toegepast.

De Verordening bouwproducten schrijft de wijze voor waarop producten moeten worden
getest op de essentiële kenmerken (producteigenschappen die van belang zijn voor de
toepassing van het product in een bouwwerk) en hoe gecommuniceerd moeten worden over
de prestaties van het bouwproduct. Daarnaast zijn in de Verordening verplichtingen en
verantwoordelijkheden van betrokken partijen vastgelegd. Dit gaat verder dan alleen de
producenten van bouwproducten; ook de importeurs, distributie en de overheid als
regelgever en opdrachtgever worden bijvoorbeeld genoemd.

Als gevolg van de Verordening en de daarbij horende CE-markering met verplichte
prestatieverklaring worden de mogelijkheden om producteigenschappen, in het bijzonder de
essentiële kenmerken, op andere wijze te bepalen of communiceren, zeer beperkt. Dit heeft
een directe invloed op gangbare –in de EU-landen aanwezige- kwaliteitsborgingsystemen.
Deze borgingsystemen moeten zodanig aangepast worden dat er geen conflicten zullen zijn
met deze Verordening, de CE-markering en prestatieverklaring.
Zo ook in Nederland!

In het afgelopen jaar is veel energie gestoken in aanpassing van de Nederlandse
systematiek voor de kwaliteitsborging op productniveau, die moest leiden tot aanpassing van
de Nederlandse beoordelingsrichtlijnen. De systematiek zelf is aangepast en voldoet aan de
criteria die de ministeries van BZK en IenM hieraan hebben gesteld.
In mei 2014 is hierover overeenstemming bereikt met de licentienemers/CI-en en KOMO.
De deadline voor aanpassing van de beoordelingsrichtlijnen en de “erkende”
kwaliteitsverklaringen die hieronder vallen is vastgesteld op 31 december 2014.

Thans moet geconstateerd worden dat er nog bijna geen beoordelingsrichtlijn voldoet aan de
gestelde eisen en dat er nog veel werk moet worden verzet door de CI-en, opdat SBK deze
beoordelingsrichtlijnen kan beoordelen en eventueel goedkeuren. De verwachting is dat veel
onder de Nederlandse systematiek gehanteerde beoordelingsrichtlijnen, en daarop af te
geven kwaliteitsverklaringen, niet tijdig zullen zijn aangepast. Dit heeft als gevolg dat veel
kwaliteitsverklaringen hun status van erkenning zullen verliezen.

Verder moeten we constateren dat veel partijen, vooral fabrikanten en gebruikers
(opdrachtgevers, bestekschrijvers en bouwbedrijven) van de huidige gangbare
kwaliteitsverklaringen in Nederland, onvoldoende op de hoogte zijn van de consequenties
van het gebruik van kwaliteitsverklaringen van private keurmerken welke in strijd zijn met de
regels van de Verordening bouwproducten en CE-markering.

In alle Lidstaten van de EU dient markttoezicht uitgeoefend te worden op correcte omgang
met CE-markering en de daaraan gekoppelde prestatieverklaring.
In Nederland is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de toezichthoudende en
handhavende autoriteit op dit gebied. ILT zal bij geconstateerde overtredingen door
betrokken bedrijven handhavend op treden.

Het is dan ook van groot belang dat alle partijen, en –nogmaals- niet alleen de producenten,
zich bewust zijn van de regels van de Verordening met betrekking tot het verklaren van de
productprestaties van belang voor de toepassing van bouwproducten in een bouwwerk. Het
moet voor een ieder helder zijn wat er nog wel en wat er niet in een kwaliteitsverklaring mag
staan over de producteigenschappen en –prestaties om niet in strijd te zijn met de Europese
regels voor bouwproducten.
In Nederland hebben we te maken met een Bouwbesluit 2012 (BB) en een Besluit
Bodemkwaliteit (Bbk); Voor het aantonen dat voldaan wordt aan de eisen in de regelgeving
kunnen de Kwaliteitsverklaringen -onder voorwaarden- nog steeds van belang zijn voor de
bouwsector. De kwaliteitsverklaringen die worden gebruikt voor de aansluiting van
productprestaties op de wettelijke eisen in beide regelingen moeten dan wel voldoen aan
zowel de Nederlandse regelgeving alsook de Europese regelgeving.
Tot nu toe heeft de overheid een overgangsperiode toegestaan om alle
kwaliteitsverklaringen van de private keurmerken aan de voornoemde EU-regelgeving aan te
passen, maar per 1 januari a.s. moeten de kwaliteitsverklaringen wel voldoen aan de
gestelde eisen!
Het is een zaak van de gehele bouwsector zorg te dragen dat hieraan correct invulling
gegeven wordt.
Voor meer informatie kunt u onder andere terecht op de websites van de Rijksoverheid, ILT,
SBK en het communicatieforum CE-markering (www.kwaliteitbouwprodukten.nl).

persbericht van de Europese Commissie

European Court of Justice rules favourably for the
Commission over the German barriers to trade in
construction products

Published on: 21/10/2014

German requirements that construction products must have additional national marks or approvals, despite the fact that they already have a CE-mark and are legally marketed in other Member States are breaching the European rules of free movement of goods.

This was confirmed by the European Court of Justice on 16/10/2014. Such an outcome represents a significant step forwards for the consolidation of the Internal Market for construction products and the Commission services will work closely with the German authorities to effectively address the needs brought about by the Court judgement.
Under the newly adopted Construction Products Regulation (305/2011/EU), Member States retain competence to establish performance requirements for construction products, but on condition that Member States do not impede the free movement of CE-marked products, the proper function of which is ensured by harmonised European standards. These introduce a “common technical language” for expressing and defining the performance of construction
products. If Member States require products covered by a harmonised standard to undergo additional testing, in spite of having been CE-marked, it creates barriers of trade within the Single Market. Before the Commission decided to refer Germany to the Court there were extensive exchanges of information between the Commission and Germany, in which the German authorities acknowledged the use of and reliance on the national system of
Bauregellisten, necessitating Ü marks for certain construction products.
This national system requires construction products that are already CE-marked to undergo additional testing and acquire national approval, before they can be marketed in Germany. The Commission had received numerous complaints from manufacturers and importers of construction products, who have had difficulties to sell their products on the German market. This case focused on construction products covered by certain harmonised European
standards (notably doors, gates and thermal insulation products). However, as the Commission had been receiving a large number of similar complaints regarding the German treatment of products covered by several other harmonised standards, the judgement of the Court impacts the whole German system of Bauregellisten.
With around 15% of EU manufacturing added value, but only 5% of intra-EU trade, the construction products sector is less open than other sectors of manufactured goods. “Construction products” include more than 40 families of products such as doors, thermal insulating products, cement, roofing products or bricks.
Construction Products Regulation Free movement of goods
European Commission
Enterprise and Industry – European Commission – News Page 1 of 1
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7860&lang=en&t… 22-10-2014