Monthly Archives: maart 2015

Stelsel kwaliteitsverklaringen in de bouw herzien

Den Haag, 24 maart 2015

Bouwregelgeving is continu aan verandering onderhevig. Daarom was het nodig het bestaande stelsel van kwaliteitsverklaringen te herzien. Het stelsel toetst kwaliteitsverklaringen op bouwproducten en processen, waarin uitspraken staan over de prestaties van het product of proces in een bepaalde toepassing. Met de nieuwe opzet zijn de bouw en het bouwtoezicht zeker van kwaliteitsverklaringen die voldoen aan Nederlandse en Europese regels. De kwaliteit van bouwproducten en processen worden hiermee verhoogd en procedures kunnen sneller worden doorlopen.

Stef Blok (minister voor Wonen en Rijksdienst), Jan van der Poel (Raad voor Accreditatie) en Kees Vriesman (Stichting Bouwkwaliteit) sloten gezamenlijk een vernieuwde overeenkomst om het nieuwe kwaliteitsstelsel vorm te geven.

Het nieuwe stelsel draagt ook bij aan lastenvermindering en kostenbesparing voor bouwpartijen. Door transparantie tussen Nederlandse kwaliteitsverklaringen en Europese CE-markeringen worden handelsbelemmeringen voorkomen en vrij verkeer van bouwproducten gestimuleerd.

De Raad voor Accreditatie (RvA) vervult binnen het stelsel de belangrijke accreditatiefunctie voor de aangewezen certificatie-instellingen die de kwaliteitsverklaringen mogen verlenen. Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is door de overheid aangewezen als coƶrdinator voor de inhoudelijke toetsing van alle kwaliteitsverklaringen die tot het stelsel behoren. SBK publiceert daartoe onder meer op haar website de lijst van kwaliteitsverklaringen met aansluiting aan de bouwregelgeving die onder het stelsel vallen.

De gesloten overeenkomst wordt aangepast als de wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ingevoerd.

Downloaden (PDF, Onbekend)