Monthly Archives: januari 2016

Aanpak strijdige en discutabele certificaten in het erkende stelsel

StichtingBouwkwaliteitPersbericht

Rijswijk, 15 januari 2016

Dat de Verordening bouwproducten (CPR) grote beperkingen oplegt aan nationale en private keurmerken is algemeen bekend. Welke ruimte er precies voor deze keurmerken overblijft is voortdurend onderwerp van discussie met tegenstrijdige opvattingen.
Ondanks jarenlang intensief overleg tussen de betrokken Nederlandse partijen als KOMO,
de betrokken Certificerende Instellingen en SBK blijkt naar het oordeel van de ILT dat niet
alle gehanteerde beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) en daarop af te geven kwaliteitsverklaringen adequaat zijn aangepast.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzocht nl. de stand van zaken en
informeerde minister Blok over haar bevindingen. Volgens haar bevindingen staat circa een
derde (1/3) van de BRL-en die onder het zgn. Erkende stelsel van Kwaliteitsverklaringen
vallen, op gespannen voet met de CPR.

De Minister van BZK informeerde de Tweede Kamer hierover en gaf gelijktijdig opdracht aan de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) om een herstelproces zodanig te faciliteren dat aanwezige strijdigheden in de betreffende BRL-en verholpen zijn voor 1 maart 2016. De BRL-en die op deze datum niet aantoonbaar vrij zijn van conflicten met de CPR verliezen hun werking. De daarop afgegeven Erkende KwaliteitsVerklaringen (EKV’n) behorend bij een bouwwerk kunnen vanaf die datum niet meer gebruikt worden als bewijsmiddel dat aan de Nederlandse bouwregelgeving voldaan wordt.
SBK zal uiterlijk per 1 maart deze BRL-en en kwaliteitsverklaringen uit haar publicaties schrappen.

Het overgrote deel van de verdachte BRL-en valt thans onder het KOMO keurmerk.
Inmiddels heeft Stichting KOMO bevestigd het KOMO keurmerk niet meer onder het erkende stelsel te zullen voortzetten. KOMO heeft hierover haar achterban en certificaathouders geïnformeerd.

Wanneer BRL-beheerders, veelal certificerende instellingen (CI-en), de zgn. EKV’n willen
blijven faciliteren, zullen zij hun BRL-en opnieuw moeten voorleggen aan SBK ter toetsing en aanvaarding. Deze BRL-en dienen dan vrij te zijn van zowel het KOMO merk en als ook van conflicten met de CPR.
Als ondersteuning bij dit herstelproces heeft SBK aan de BRL-eigenaren een handreiking
opgesteld met aandachtspunten, ter voorkoming dat men in algemene valkuilen trapt
verzonden. Deze handreiking is tevens beschikbaar op de website www.bouwkwaliteit.nl .

Het woord is nu dan ook aan de BRL-beheerders, welke regelingen zij in de toekomst willen
bieden voor het verkrijgen van de kwaliteitsverklaringen zoals bijvoorbeeld bedoeld in het
Bouwbesluit Art. 1.8 de leden 2 en 3.
Onbekend is hoeveel tijd zij hiervoor nodig hebben en of deze initiatieven al op 1 maart 2016 gereed zijn.

Inmiddels heeft een drietal CI-en, op basis van een nieuwe benadering, elk een BRL ter
toetsing en aanvaarding succesvol aan SBK voorgelegd. Op basis daarvan geeft het gebruik ervan weer dat wordt voldaan aan vermelde voorschriften uit het Bouwbesluit.
Vertegenwoordigers van CI-en hebben aangegeven dat er meer van zulke BRL-en zullen
volgen.

Stichting CEMMA: belangenbehartiging marktdeelnemers CE-markering bouwproducten

In de afgelopen jaren zijn er veel belangrijke veranderingen doorgevoerd in de Europese regelgeving die van invloed zijn op de CE-markering van bouwproducten. Om marktpartijen in de bouwsector wegwijs te maken in deze complexe materie is Stichting CEMMA opgericht. Het bestuur van Stichting CEMMA is zo samengesteld dat het geheel onafhankelijk is en geen binding heeft met marktdeelnemers en/of brancheorganisaties. Dit is een bewuste keuze geweest om marktdeelnemers op deze manier van écht onafhankelijk advies te kunnen voorzien.

Marktdeelnemers
Veel marktdeelnemers (fabrikanten, distributeurs en importeurs) zijn zich vaak niet bewust van de toegenomen verantwoordelijkheden en verplichtingen die zij hebben door de inwerkingtreding van de Bouwproductenverordening (CPR). De verplichtingen gelden voor alle bedrijven die bouwproducten produceren, importeren of doorleveren binnen de Europese Economische Ruimte en die bovenal onder de Europese harmonisatiewetgeving vallen.

Een andere situatie waar marktdeelnemers veelal mee geconfronteerd worden is de onduidelijkheid die ontstaat door verspreiding van uiteenlopende berichtgeving over de CE-markering door diverse belanghebbende partijen. Het doel van Stichting CEMMA richt zich dan ook op wegnemen van deze onduidelijkheden en het ondersteunen van marktpartijen om te zorgen dat zij voldoen aan de verantwoordelijkheden en verplichtingen die voortvloeien uit de CPR.

Dienstenpakket Stichting CEMMA
Stichting CEMMA biedt een dienstenpakket aan ten behoeve van marktdeelnemers om correct geïnformeerd en begeleid te worden in het juist markeren en documenteren van de bouwproducten die door marktdeelnemers op de markt worden gebracht. Stichting CEMMA biedt daarnaast uitgebreide juridische ondersteuning bij alle voorkomende zaken met betrekking tot de Bouwproductenverordening (CPR). Deze ondersteuning wordt verzorgt door middel van een team van technische en juridische professionals.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Stichting CEMMA, neem dan contact op via info@cemmafoundation.eu of kijk voor meer informatie op www.cemmafoundation.eu.