Category Archives: Nieuws uit Brussel

online CPR Revision Technical Stakeholders Conference

EC heeft een option paper opgesteld met daarin uitgewerkt 7 opties voor de herziening van de CPR, REFINED INDICATIVE OPTIONS FOR THE REVIEW OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION, VERSION 2 – 08.04.2020, zie bijgesloten document. Tot 31 augustus 2020 kan een reactie worden gegeven op het document. De conferentie op 7 september 2020 is hier een vervolg op.

Meer informatie kan worden gevonden op https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/review_en

Public consultation gelanceerd

Geachte heer, mevrouw,

Zoals eerder door de Commissie aangekondigd, is de Public Consultation gelanceerd in het kader van een eventueel herzieningsproces van de verordening bouwproducten.

De consultatie is beschikbaar in 23 talen via de volgende website: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_en.

Het is geopend tot 16 april 2018.

Indien u dat mocht willen, kun u deze consultatie invullen en dan zal het door de Europese Commissie worden betrokken in het proces dat zal leiden tot een antwoord of de Verordening Bouwproducten wordt herzien of niet.

 

Information Concerning State Of Play For Mandates

EuropeanCommission

EUROPEAN COMMISSION
ENTERPRISE AND INDUSTRY  DIRECTORATE-GENERAL
Sustainable Growth and EU 2020
Sustainable Industrial Policy and Construction
CPR 07/04/2

INFORMATION CONCERNING STATE OF PLAY FOR MANDATES

1) The EC services have examined and the following replies received from the CEN TCs. Most of them were accepted. For the one not accepted the TC was requested to provide clarifications.

Mandate Reply from TC  
121 357 accepted
103 88 accepted
111 226 accepted
101 33 accepted
119 rev 1 303 *
119 rev 1 67 *
489 88 accepted
109 72 accepted
131 393 accepted
108 33 not accepted
102 254 accepted
121 246/229 accepted
120 185 accepted
119 rev 1 246/229 *
119 rev 1 134 *
515 250               **

        *   EGDS members’ consultation ended. Comments are being assessed.

** financial proposal under  evaluation

 

2) The following replies received from the CEN TCs have been uploaded on the CIRCABC site (SCC / CEN replies to mandates / 10th Consultation) for the comments of the Member States till 01/07/2014:

Mandate Reply from TC
121 rev 1 99
119 rev 1 217
112 124

 

3) The draft mandate on Fire protective products and the draft amendment of M/120 on structural sandwich panels continue the consultation procedure under Regulation (EU) 1025/2012.

Duidelijkheid over nieuwe opzet BRL en Kwaliteitsverklaringen 

In navolging van de uitgebreide discussie gevoerd in deze groep hierbij een update omtrent de gemaakte afspraken tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Stichting Bouwkwaliteit en de Stichting KOMO over de Beoordelingsrichtlijnen (BRL). Geconstateerd is dat de BRL in zijn huidige opzet en de daarop gebaseerde kwaliteitsverklaringen niet voldoen aan de gestelde eisen in de Europese wetgeving.
Er is een pilot gestart om te komen tot een nieuw format voor BRL-en en de daaraan gekoppelde (erkende) kwaliteitsverklaringen dat voldoet aan de Europese regelgeving (t.w. Verordening bouwproducten). De huidige BRL-en dienen hieraan te worden getoetst en aangepast om strijdigheid met de Europese regelgeving weg te nemen. Opgave is met de nieuwe BRL-en de verwevenheid tussen de private merken/private eisen en de CE-markering/declaratie van productprestaties te ontvlechten, omwille van transparantie en meer duidelijkheid voor de markt waar de CE-markering over gaat en wat het toepassingsgebied is van de private merken.

Er is gekozen om één BRL op te stellen met daarin een strikte scheiding tussen het publieke deel en het private deel van de BRL. Op basis van deze BRL zijn er twee kwaliteitsverklaringen mogelijk:

1. een Publiekrechtelijk Erkende Kwaliteitsverklaring waarin alle aspecten uit het publieke domein zitten, dat wil zeggen de bouwbesluit aansluiting en waar mogelijk de waarden uit de prestatieverklaring daarvoor als grondslag te nemen. De in de prestatieverklaring gedane uitspraken worden niet ter discussie gesteld of geverifieerd maar zoals bedoeld in de verordening ‘voor waar’ aangenomen. Deze erkende KV wordt NIET voorzien van het KOMO-merkteken en daarbij mag de CI dus dan ook niet de fabrikant extra beoordelingen opdringen, de DoP is voldoende bewijs. Dit betreft het eerste lid van artikel 1.8 Bouwbesluit 2012. Deze Erkende Kwaliteitsverklaring is dus eigenlijk alleen de aansluiting op het Bouwbesluit en gaat dus niet over de kwaliteit van het product. Daarvoor dienen de essentiële kenmerken van de CE-markering als grondslag.

2. Een Private Kwaliteitsverklaring waarin allerhande marktaspecten aan de orde kunnen komen voor zover niet behorend tot het publieke domein, de essentiële kenmerken of zelfs verificatie daarvan, noch op waarde of aanwezige onderbouwing, noch op betekenis ten aanzien van de nationale bouwregelgeving. Deze Private Kwaliteitsverklaring kan WEL worden voorzien van het KOMO-merkteken.

Wat betekent dit voor de STABU gebruiker? Geconcludeerd kan worden dat bovenstaande kwaliteitsverklaringen beiden niet geschikt zijn voor opname in de STABU2 systematiek. De publiekrechtelijke erkende kwaliteitsverklaring regelt eigenlijk alleen de aansluiting Bouwbesluit en dat overstijgt de STABU2 systematiek, de waarden uit de prestatieverklaring van de fabrikant worden uiteraard wel opgenomen want die hebben een rechtstreekse relatie met producteigenschappen. De private product kwaliteitsverklaring (private keurmerken) worden nooit standaard opgenomen in de STABU2 systematiek.