Category Archives: Nieuws uit Nederland

Diepgaande kennis bouwregels gevraagd van leverancier

Wat wordt de rol van een toeleverancier
van bouwproducten als straks de
gehele bouwsector overstapt op Private
Kwaliteitsborging? Tijdens een Pilot die
Vetrotech samen met het Ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
heeft opgestart, liep men vooruit op deze
rol in de veranderende wereld van de
bouwregelgeving. In dit artikel krijgt u
een kijkje in die toekomst.

Lees hieronder het gehele artikel: (gebruik ook de zoom-functie met de muiscursor op de rechter bovenhoek van het plaatje)

Downloaden (PDF, Onbekend)

Stelsel kwaliteitsverklaringen in de bouw herzien

Den Haag, 24 maart 2015

Bouwregelgeving is continu aan verandering onderhevig. Daarom was het nodig het bestaande stelsel van kwaliteitsverklaringen te herzien. Het stelsel toetst kwaliteitsverklaringen op bouwproducten en processen, waarin uitspraken staan over de prestaties van het product of proces in een bepaalde toepassing. Met de nieuwe opzet zijn de bouw en het bouwtoezicht zeker van kwaliteitsverklaringen die voldoen aan Nederlandse en Europese regels. De kwaliteit van bouwproducten en processen worden hiermee verhoogd en procedures kunnen sneller worden doorlopen.

Stef Blok (minister voor Wonen en Rijksdienst), Jan van der Poel (Raad voor Accreditatie) en Kees Vriesman (Stichting Bouwkwaliteit) sloten gezamenlijk een vernieuwde overeenkomst om het nieuwe kwaliteitsstelsel vorm te geven.

Het nieuwe stelsel draagt ook bij aan lastenvermindering en kostenbesparing voor bouwpartijen. Door transparantie tussen Nederlandse kwaliteitsverklaringen en Europese CE-markeringen worden handelsbelemmeringen voorkomen en vrij verkeer van bouwproducten gestimuleerd.

De Raad voor Accreditatie (RvA) vervult binnen het stelsel de belangrijke accreditatiefunctie voor de aangewezen certificatie-instellingen die de kwaliteitsverklaringen mogen verlenen. Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is door de overheid aangewezen als coördinator voor de inhoudelijke toetsing van alle kwaliteitsverklaringen die tot het stelsel behoren. SBK publiceert daartoe onder meer op haar website de lijst van kwaliteitsverklaringen met aansluiting aan de bouwregelgeving die onder het stelsel vallen.

De gesloten overeenkomst wordt aangepast als de wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ingevoerd.

Downloaden (PDF, Onbekend)

Presentaties van de Plenaire bijeenkomst 11 december 2014

ministerie BZK, K-2.327 Auditorium

13.35 uur          Toekomst bouwregelgeving
drs. J.C.M. Smallenbroek (directeur Bouw ministerie BZK)

13.50 uur          Aansluitmatrices CE en Bouwbesluit
dr. ir. C.C.A.M. van den Thillart (adviseur ministerie BZK en ir F. Maatje  (directeur Bouwen met Staal)14.30 uur          Ontwikkelingen Bouwbreed Informatiesysteem en CE-markering
ir. L.M. Verhage (STABU)

14.50 uur          Handhaving CE-markering
drs.ing. R.A.H. Baaten (ILT)

15.30 uur          Toekomst private certificatie
ir. A.J.M. Jans (KOMO)

Conversie certificatiesystematiek in het kader van CE-markering

persbericht1Rijswijk, 17 december 2014

Naar aanleiding van het overleg dat regelmatig tussen Stichting KOMO en Stichting
Bouwkwaliteit (SBK) wordt gevoerd acht SBK het relevant dat de volgende ontwikkelingen
helder gecommuniceerd worden.

KOMO heeft in de afgelopen periode de volgende toezeggingen aan de markt, betrokken
partijen en overheid gedaan:
a. Alle onder KOMO systematiek tot stand gekomen kwaliteitsverklaringen zullen per
1-1-2015 EU-proof zijn. Deze kwaliteitsverklaringen zullen geen uitspraken meer
doen over essentiële kenmerken;
b. Per 1-1-2015 zullen de dan nog te herziene beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) en
daarop afgegeven kwaliteitsverklaringen (KV-en) via een apart wijzigingsblad zijn
ontkoppeld van het Bouwbesluit;
c. Betrokken bedrijven/certificaathouders zullen een nieuw certificaat ontvangen
gebaseerd op dat wijzigingsblad. Dit certificaat kan niet worden gebruikt om aan te
tonen dat aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan; dat dient dus op een
andere wijze te gebeuren.

Tot verbazing en verwondering van SBK werd dinsdagmiddag 16 december door de directie
van KOMO meegedeeld dat het momenteel nog gaande proces van aanpassing onder het
erkende stelsel gestopt wordt, een proces dat pas eind november vaste vorm aannam en
inmiddels tot de eerste positieve resultaten geleid heeft.

SBK betreurt deze keuze van KOMO.
Ondanks de extra inspanning/ondersteuning die door o.a. BZK en de betrokken certificatie
instellingen is geleverd, wordt binnen afzienbare tijd niet het gewenste resultaat geleverd dat
was beoogd:
1. Behoud van de erkende kwaliteitsverklaringen voor het praktisch gebruik bij
bouwwerken;
2. Een snelle conversie van alle relevante beoordelingsrichtlijnen en daarop af te geven
kwaliteitsverklaringen (binnen enkele maanden).

Door het stoppen van het proces zullen ook vergevorderde dossiers kort voor de eindstreep
niet tot snelle afronding komen.

De directie van KOMO heeft aangegeven de aanpassingen in 2015 op verder uitgewerkte
basis door te voeren. Daar waar mogelijk en door de markt wenselijk geacht, worden de
aansluitingen op het Bouwbesluit opnieuw aangebracht en de beoordelingsrichtlijnen en
erkende kwaliteitsverklaringen weer onder het erkende stelsel gebracht.

Inmiddels is gebleken dat tenminste één certificerende instelling door wenst te gaan om haar
certificaathouders op zo kort mogelijke termijn te kunnen voorzien van kwaliteitsverklaringen
welke EU-proof zijn en tevens ten aanzien van het Bouwbesluit met een zelfde gezag als
voorheen.

De KOMO-familie en anoniem klikken

|  Laatst gewijzigd:12-12-2014 16:05  |  Thomas van Belzen  |

Den Haag – < Vervolg van pagina 1 Onvolledige dossiers. Fabrikanten die elkaar verklikken. De ILT die al eerder aankondigde strenger te zullen optreden. Dat de CE-markering voor onrust zorgt in fabrikantenland, bleek tijdens een conferentie in de kelder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Thomas van Belzen

Twee wenteltrappen naar beneden. Meer dan honderd jassen aan kapstokrekken. Een zware houten deur en daarachter een imponerende tribune met inklapstoelen, waarvan de meeste vandaag worden warm gehouden door de aanwezige bouwproducenten. In het ‘huis’ van minister Blok zorgt de neonblauwe verlichting aan het plafond voor een rustgevende sfeer. Toch voel je de twijfel. Wie spreekt de waarheid? KOMO of de minister?

Het publiek bestaat uit twee kampen. Het ene kamp, de ‘KOMO-familie’, snapt anderhalf jaar na invoering van een nieuwe verordening uit Brussel nog niet dat Holland zo dom kan zijn dat hij Europa laat tornen aan de ‘heilige’ Nederlandse kwaliteitsnormen. De andere helft is juist blij met CE en bekruipt soms het gevoel dat hij luistert naar leugenaren.

Maarten van Hezik, voorzitter van het communicatieplatform CE-markering, zit in zijn eentje achter de meterslange conferentietafel aan de voet van de tribune. Hij oogt ontspannen. Als iemand een vraag wil stellen, staat hij op en gooit hij de microfoon die op een grote dobbelsteen lijkt achteloos over bouwershoofden.

“Er is nog veel missiewerk nodig door de industrie”, vat Casper van den Thillart neutraal samen. Hij signaleert dat producenten de verplichte CE-markering met prestatieverklaringen en onderliggende dossiers lang niet altijd op orde hebben. “Soms staat de identificatiecode nergens vermeld. En de prestatie moet ook in de prestatieverklaring staan. Maak iets van CE-markering”, roept hij op.

Frank Maatje krijgt de microfoon in handen. Namens de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw ziet ook hij dat dwangsommen een deel van de producenten niet afschrikt. “E en groot aantal staalbedrijven heeft nog geen CE-markering. Dat is een kwalijke zaak. De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT, red.) grijpt ook niet altijd in. Dat steekt bij de mensen die zich wel aan de regels houden.”

Gemok, ernstige blikken, ongeloof. De koffiepauze wordt uitgesteld, omdat niemand kan wachten op de waarheid van ILT-inspecteur Rutger Baaten. Waarom laat hij meldingen liggen?

“Als u een handhavingverzoek indient, zijn wij wettelijk verplicht te handhaven”, zegt Baaten terwijl iedereen aandachtig luistert. “Maar”, vervolgt de inspecteur, “u kunt dat niet anoniem doen. Als u een melding doet, komen we ook bij u kijken. Soms wordt het instrument namelijk verkeerd gebruikt. Legt een bedrijf met opzet de focus bij een concurrent neer.”

Lezingen later zijn de twee kampen nog steeds twee kampen. Ton Jans, voorman van de KOMO-familie, belooft zijn aanhang ondanks aanhoudend sombere berichten een mooie toekomst. Ten andere male weigert hij zich neer te leggen bij de boodschap dat KOMO het oude pad dient te verlaten: “Wij hebben nog steeds een andere interpretatie van de regels. Daarom heb ik een verzoek ingediend bij de minister. CE en KOMO kunnen prima naast elkaar blijvenbestaan.”