Communicatieforum CE-markering

Per 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwprodukten van kracht. Deze geeft regels voor het testen en beoordelen van produkten ten behoeve van de verplichte CE-markering op bouwprodukten.
Deze website geeft de relevante informatie aan alle betrokken partijen in de Nederlandse bouwnijverheid.
Het platform CE-markering is het samenwerkingsverband tussen de overheid, de betrokken organisaties en het bedrijfsleven dat informatie verschaft over het correct toepassen van deze CE-markering.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

logo stichting Bouwkwaliteit

logo KOMO

Logo_STABU  artikel KOMO-kwaliteitsverklaringen en CE-markering

logo NVTB

logo Bouwend Nederland  artikel KOMO-kwaliteitsverklaringen en CE-markering

CEMMA

Communicatie

Het doel van de communicatie is om een aantal gesignaleerde problemen over de bekendheid met de regelgeving en naleving van de regelgeving voor CE-markering op bouwproducten op te lossen.
Daarnaast willen we bereiken dat marktdeelnemers de voordelen van CE-markering kennen (kostenreductie van testen van producten) en deze benutten (stimulans bouw).

Communicatie boodschap:

  • De Verordening bouwproducten kent verplichtingen die de marktdeelnemers moeten nakomen;
  • De Verordening bouwproducten heeft voor de bouwtoelevering als voordeel dat de regelgeving en normen Europees zijn geharmoniseerd, met als gevolg kostenreductie voor het testen en beoordelen van bouwproducten;
  • De Verordening bouwproducten regelt de producentaansprakelijkheid. M.a.w. de fabrikant is aansprakelijk voor de prestaties van zijn product in de toepassingen waarvoor hij het product geschikt acht en wat hij heeft verklaard in de prestatieverklaring die wordt meegeleverd met het product.

Resultaat van communicatie-activiteiten:

  • marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs, handel) zijn bekend met de verplichtingen uit de Verordening bouwproducten en handelen hiernaar (communiceren over productprestaties via CE-markering);
  • marktdeelnemers kennen de voordelen van de CE-markering en communiceren hierover. Brancheorganisaties spelen een rol in de communicatie over de Verordening bouwproducten en leggen deze uit aan hun leden;
  • de bouwsector is op de hoogte van wat de CE-markering inhoudt (het vervangt private merken op productniveau) en wat zij kan doen met de informatie die wordt meegeleverd met het product (maken van afwegingen over toepassing product o.b.v. productprestaties);
  • partijen in de bouwsector krijgen uitgelegd wat de relatie is tussen erkende kwaliteitsverklaringen en de CE-markering (aansluiting op voorschriften in Bouwbesluit 2012).