Duidelijkheid over nieuwe opzet BRL en Kwaliteitsverklaringen 

In navolging van de uitgebreide discussie gevoerd in deze groep hierbij een update omtrent de gemaakte afspraken tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Stichting Bouwkwaliteit en de Stichting KOMO over de Beoordelingsrichtlijnen (BRL). Geconstateerd is dat de BRL in zijn huidige opzet en de daarop gebaseerde kwaliteitsverklaringen niet voldoen aan de gestelde eisen in de Europese wetgeving.
Er is een pilot gestart om te komen tot een nieuw format voor BRL-en en de daaraan gekoppelde (erkende) kwaliteitsverklaringen dat voldoet aan de Europese regelgeving (t.w. Verordening bouwproducten). De huidige BRL-en dienen hieraan te worden getoetst en aangepast om strijdigheid met de Europese regelgeving weg te nemen. Opgave is met de nieuwe BRL-en de verwevenheid tussen de private merken/private eisen en de CE-markering/declaratie van productprestaties te ontvlechten, omwille van transparantie en meer duidelijkheid voor de markt waar de CE-markering over gaat en wat het toepassingsgebied is van de private merken.

Er is gekozen om één BRL op te stellen met daarin een strikte scheiding tussen het publieke deel en het private deel van de BRL. Op basis van deze BRL zijn er twee kwaliteitsverklaringen mogelijk:

1. een Publiekrechtelijk Erkende Kwaliteitsverklaring waarin alle aspecten uit het publieke domein zitten, dat wil zeggen de bouwbesluit aansluiting en waar mogelijk de waarden uit de prestatieverklaring daarvoor als grondslag te nemen. De in de prestatieverklaring gedane uitspraken worden niet ter discussie gesteld of geverifieerd maar zoals bedoeld in de verordening ‘voor waar’ aangenomen. Deze erkende KV wordt NIET voorzien van het KOMO-merkteken en daarbij mag de CI dus dan ook niet de fabrikant extra beoordelingen opdringen, de DoP is voldoende bewijs. Dit betreft het eerste lid van artikel 1.8 Bouwbesluit 2012. Deze Erkende Kwaliteitsverklaring is dus eigenlijk alleen de aansluiting op het Bouwbesluit en gaat dus niet over de kwaliteit van het product. Daarvoor dienen de essentiële kenmerken van de CE-markering als grondslag.

2. Een Private Kwaliteitsverklaring waarin allerhande marktaspecten aan de orde kunnen komen voor zover niet behorend tot het publieke domein, de essentiële kenmerken of zelfs verificatie daarvan, noch op waarde of aanwezige onderbouwing, noch op betekenis ten aanzien van de nationale bouwregelgeving. Deze Private Kwaliteitsverklaring kan WEL worden voorzien van het KOMO-merkteken.

Wat betekent dit voor de STABU gebruiker? Geconcludeerd kan worden dat bovenstaande kwaliteitsverklaringen beiden niet geschikt zijn voor opname in de STABU2 systematiek. De publiekrechtelijke erkende kwaliteitsverklaring regelt eigenlijk alleen de aansluiting Bouwbesluit en dat overstijgt de STABU2 systematiek, de waarden uit de prestatieverklaring van de fabrikant worden uiteraard wel opgenomen want die hebben een rechtstreekse relatie met producteigenschappen. De private product kwaliteitsverklaring (private keurmerken) worden nooit standaard opgenomen in de STABU2 systematiek.