Verordening bouwproducten

Komende maanden in dialoog over de Verordening bouwproducten

fotoartikel2b201501bouwenbouwlocatie56299‘Er is afgelopen jaar weer veel gebeurd’, zo opende directeur Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ferdi Licher op 10 november 2016 het Symposium Communicatieforum CE-markering. Hij verwelkomde de twee ambtenaren van de Europese Commissie, die onder andere meer zullen vertellen over de evaluatie van de Verordening bouwproducten afgelopen zomer. Hoe staat het nu en in de toekomst met de Verordening bouwproducten?

‘Het is nu te vroeg voor definitieve conclusies’

De toeloop naar het symposium was dit jaar weer groot. Van tevoren waren al vele vragen aan de Europese Commissie gesteld, waar wellicht op het symposium een antwoord op werd gegeven. Mevrouw Hendrix, juridisch medewerker Construction Products van de Europese Commissie (DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) begon met te vertellen over de achtergrond van het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, aangenomen op 7 juli 2016. Dit verslag beschrijft de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering, de ervaringen die zijn opgedaan en de zaken die verbetering behoeven inzake de Verordening bouwproducten. De conclusie is onder andere dat de mate van vooruitgang voldoening geeft, vooral als men voor ogen houdt dat de verordening slechts sinds korte tijd wordt toegepast. Maar nationale merktekens in strijd met de geest van de verordening blijven vooralsnog bestaan. Hoewel er vooruitgang is geboekt bij de nu meer dan 450 geharmoniseerde normen, die samen 75 à 80% van alle bouwproducten afdekken, is er meer vooruitgang nodig door samenwerking. Ook de mogelijkheden voor het MKB worden te weinig benut. ‘Het is nu te vroeg voor definitieve conclusies’, zo vertelde mevrouw Hendrix. De Commissie gaat komende maanden in dialoog met verschillende stakeholders. Dit zou kunnen resulteren in verbeteringen binnen de huidige verordening of wellicht kunnen leiden tot een herziening van de verordening.

Publiek aan zet

Het publiek kreeg ook de kans om van zich te laten horen. ‘Is de kennis over CE-markering bij uw partners, waarmee u zaken doet, voldoende?’ Via de mobiele telefoon stemden de aanwezigen, waarbij een meerderheid vond van niet. De vraag of men vertrouwen had in de CE-markering beantwoordde een ruime meerderheid van de zaal met ‘ja’. Dagvoorzitter Maarten van Hezik, voorzitter van het CE-Communicatieforum, gaf aan dat deze stemming een goed overzicht biedt over hoe de zaal denkt over CE-markering.

‘Op basis van de bestaande tradities een gezamenlijke technische taal vormen’

Hiermee werd de brug geslagen naar de beantwoording van de vragen van het publiek door de Europese Commissie. De heer Mikkeli, juridisch medewerker DG Growth van de Europese Commissie, dankte voor de gelegenheid om te spreken en gaf aan dat er veel vragen waren binnengekomen. ‘Het is niet het doel van CE-markering om de baby met het badwater weg te gooien, maar op basis van de bestaande tradities in de Europese lidstaten een gezamenlijke technische taal te vormen.’

Uit het publiek werd een vraag ingeleid met de constatering dat de meeste essentiële eigenschappen voor isolatiematerialen onder prestatieniveau (assessment and verification of constancy of performance (AVCP)) 3 vallen. Is het toegestaan om het AVCP niveau 3 op vrijwillige basis, bijvoorbeeld met KEYMARK certificatie, te verhogen naar een hoger niveau zoals AVCP niveau 1?

De heer Mikkeli legde uit dat de uitspraak van het Europese Hof van twee jaar geleden (C-100/13) duidelijk aangeeft dat de Europese Commissie zich alleen kan baseren op de normen die geciteerd zijn in het Official Journal of the European Union en dat de lidstaten alleen op die basis regelgeving kunnen opstellen. Als je een bouwproduct hebt gekocht, dan mag je het natuurlijk extra testen. Dit mag je echter niet vooraf als extra belasting aan de fabrikant doorvoeren. Met andere woorden: de beoordeling mag niet vooraf, maar enkel achteraf gebeuren. Je hoeft niet voor elk gebruik het hoogste testniveau te hebben. Als er bijvoorbeeld een AVCP niveau 3 is vastgesteld, dan is dit binnen het raamwerk van de Europese Unie besloten. Als er was besloten dat er een certificatie-instelling naar had moeten kijken, dan was er voor een hoger AVCP niveau gekozen. Het bindende karakter van de geharmoniseerde normen voor bouwproducten is overigens bevestigd door een recente uitspraak van het Europese Hof (C-613/14).

‘Geen extra eisen naast de CE-markering’

Een andere publieksvraag betrof het punt dat vrijwillige private keurmerken voor isolatieproducten ook een verificatiesysteem eisen dat verder gaat dan het nagaan van de gedeclareerde waarden van de prestatieverklaring. Dit verhoogt ook het AVCP niveau van 3 naar 1. Hoewel het een vrijwillig systeem is, is zo’n vrijwillig privaat keurmerk wel nodig in de markt voor isolatie van platte daken. De vraag is of dit mag.

De Europese Commissie antwoordde hierop dat er geen extra eisen naast de CE-markering mogen worden gesteld, zoals ook in het evaluatierapport staat: ‘Ook vrijwillige merktekens zonder enige nationale connotatie zijn verboden, omdat dergelijke merktekens het vrije verkeer van bouwproducten met een CE-markering op ongerechtvaardigde wijze belemmeren, bijvoorbeeld wanneer die merktekens zijn gekoppeld aan een strengere beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid door met het bouwtoezicht belaste diensten of verzekeringsmaatschappijen of wanneer zij aan financiële prikkels zijn gekoppeld.’ Dit is niet zo maar een uitspraak van een Europese ambtenaar. Dit is bevestigd binnen de organisatie van de Europese Commissie, het is dus meer dan een individuele mening.

Tot slot vertelde de heer Mikkeli dat Mandaat 136 ten aanzien van onder andere drinkwaterleidingen teruggetrokken is. Hier zal een nieuw proces ter mandatering worden opgestart.

Het gedeelte na de pauze ging over de toekomstplannen vanuit de Europese Unie, met bijzondere aandacht voor de circulaire economie die ook bij bouwproducten speelt. Tot slot kregen de bezoekers een overzicht van de processen die daarbij spelen en de wijze waarop zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Nederlandse standpunten. ‘Wij zijn met z’n allen Nederland. Uw stem is belangrijk voor het Nederlandse standpunt. Ik ga graag met u het gesprek daarover aan’, zei Arine Sijl als vertegenwoordiger namens Nederland in Advisory Group en Standing Committee on Construction. Het Communicatieforum zal ook in 2017 de Nederlandse afstemming blijven ondersteunen. De presentaties en verdere informatie over de middag zullen op korte termijn gepubliceerd worden op www.kwaliteitbouwproducten.nl

Colofon
Jaargang 2016, Nummer 5, 29 november 2016
Dit is een gedeelte van een uitgave van
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen.

One thought on “Verordening bouwproducten

  1. Adriaan

    Ja..ja…mooie woorden maar geen acties. Frankrijk en CEKAL gaat gewoon door. Nieuwe initiatieven onder UEATC vlag gaan gewoon door. Wet kwaliteit in de Bouw gaat gewoon door. Waarom betalen we nog voor deze heer Mikkeli en vrienden…ja, mocht je het niet weten….belasting betaald….en waarvoor….om alleen de discussie te laten bestaan. Dat geeft behoud van hun eigen banen en vele andere overbodige systemen en voorals “deskundigen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.