relatie met nationale regelgeving

Aansluitmatrices op het Contactpunt bouwproducten

De kerntaak van het Contactpunt bouwproducten is dat marktdeelnemers binnen en buiten Nederland te weten komen aan welke eisen zij moeten voldoen als zij bouw-producten op de Nederlandse markt willen afzetten: welke productprestaties van de CE-markering en welke andere eisen in de regelgeving worden eventueel gesteld die nog niet zijn geharmoniseerd (denk aan gevaarlijke stoffen en milieuprestaties).
Ter beantwoording van die vragen zijn aansluitdocumenten nodig, die de relatie leggen tussen de bouwvoorschriften en de essentiële kenmerken van het product, zodat op hoofdlijnen snel kan worden aangegeven welke eisen in Nederland van toepassing zijn, gelet op het beoogde gebruik van dat product.

Voor bovenbedoelde vragen heeft het Contactpunt zogeheten aansluitmatrices laten opstellen. Het gaat daarbij om . 33 Mandaten van productfamilies waarvoor de Europese Commissie  geharmoniseerde normen  heeft  vastgesteld en waarvoor CE-markering verplicht is.  Deze aansluitmatrices zijn geplaatst onder de rubriek ‘Aansluiting op Bouwbesluit 2012  van het  Contactpunt voor bouwproducten van het Ministerie van BZK

De aansluitmatrices doen geen absolute uitspraken over het aantal toe te passen essentiële productkenmerken  voor de Nederlandse markt, maar leggen wel  relaties  tussen de per mandaat vastgestelde essentiële productkenmerken  voor de CE-markering en de eisen op Bouwbesluitniveau  of andere toepasselijke regelgeving . In de matrices  treft u  verder  informatie aan over de van toepassing zijnde normen, de regelingen voor gevaarlijke stoffen en  het borgingsniveau van de CE-markering (het AVCP niveau). Tevens blijkt uit de matrices welke essentiële productkenmerken geen rol spelen voor de Nederlandse bouwregelgeving en   welke essentiële productkenmerken nog niet zijn geharmoniseerd.   Voor degenen die geïnteresseerd in de opzet van de aansluitmatrices  wordt verwezen naar het artikel uit ‘Bouwregels in de Praktijk’   
De verwachting is dat vragen over aansluitingen van CE-gemarkeerde bouwproducten aan de nationale bouwregelgeving – uitgaande van een steeds bredere toepassing van de CE markering – in de toekomst een grote rol gaan spelen. Hier zal het contactpunt zich dan ook met name op gaan  richten. Nadere technische en marktvragen – zoals nu behandeld door het contactpunt – kunnen op commerciële basis bij de reeds bestaande CE-module worden ondergebracht en geheel door NEN en SBK (of andere partijen van het Forum) worden beantwoord.
De aansluitmatrices  zijn  geen wettelijk instrument, maar vormen wel een ankerpunt voor vragen over aansluitingen. Het zijn werkdocumenten (1e versie) die zijn opgesteld in overleg met de bouwindustrie en open staan voor commentaar.  Ook op dit portal van het Forum CE markering kunt u commentaar leveren op de aansluitmatrices. ……

Naast de functie van vraagbaak voor aansluitingen functioneren de aansluitmatrices tevens  als een kader voor technische uitwerking, op grond waarvan de toeleverende bouwindustrie maatgerichte prestatieverklaringen kan opstellen voor hun bouwproducten.   De productprestaties van de CE-markering hebben het vermoeden van conformiteit (presumption of conformity).  Op de bouwregelgeving toegesneden prestatieverklaringen hebben feitelijk  dezelfde werking als erkende kwaliteitsverklaringen (artikel 1.8 Bouwbesluit 2012). Zij bieden dus ook commerciële mogelijkheden voor private kwaliteitsborging .(automatisch bewijs bij vergunningverlening).