Conversie certificatiesystematiek in het kader van CE-markering

persbericht1Rijswijk, 17 december 2014

Naar aanleiding van het overleg dat regelmatig tussen Stichting KOMO en Stichting
Bouwkwaliteit (SBK) wordt gevoerd acht SBK het relevant dat de volgende ontwikkelingen
helder gecommuniceerd worden.

KOMO heeft in de afgelopen periode de volgende toezeggingen aan de markt, betrokken
partijen en overheid gedaan:
a. Alle onder KOMO systematiek tot stand gekomen kwaliteitsverklaringen zullen per
1-1-2015 EU-proof zijn. Deze kwaliteitsverklaringen zullen geen uitspraken meer
doen over essentiële kenmerken;
b. Per 1-1-2015 zullen de dan nog te herziene beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) en
daarop afgegeven kwaliteitsverklaringen (KV-en) via een apart wijzigingsblad zijn
ontkoppeld van het Bouwbesluit;
c. Betrokken bedrijven/certificaathouders zullen een nieuw certificaat ontvangen
gebaseerd op dat wijzigingsblad. Dit certificaat kan niet worden gebruikt om aan te
tonen dat aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan; dat dient dus op een
andere wijze te gebeuren.

Tot verbazing en verwondering van SBK werd dinsdagmiddag 16 december door de directie
van KOMO meegedeeld dat het momenteel nog gaande proces van aanpassing onder het
erkende stelsel gestopt wordt, een proces dat pas eind november vaste vorm aannam en
inmiddels tot de eerste positieve resultaten geleid heeft.

SBK betreurt deze keuze van KOMO.
Ondanks de extra inspanning/ondersteuning die door o.a. BZK en de betrokken certificatie
instellingen is geleverd, wordt binnen afzienbare tijd niet het gewenste resultaat geleverd dat
was beoogd:
1. Behoud van de erkende kwaliteitsverklaringen voor het praktisch gebruik bij
bouwwerken;
2. Een snelle conversie van alle relevante beoordelingsrichtlijnen en daarop af te geven
kwaliteitsverklaringen (binnen enkele maanden).

Door het stoppen van het proces zullen ook vergevorderde dossiers kort voor de eindstreep
niet tot snelle afronding komen.

De directie van KOMO heeft aangegeven de aanpassingen in 2015 op verder uitgewerkte
basis door te voeren. Daar waar mogelijk en door de markt wenselijk geacht, worden de
aansluitingen op het Bouwbesluit opnieuw aangebracht en de beoordelingsrichtlijnen en
erkende kwaliteitsverklaringen weer onder het erkende stelsel gebracht.

Inmiddels is gebleken dat tenminste één certificerende instelling door wenst te gaan om haar
certificaathouders op zo kort mogelijke termijn te kunnen voorzien van kwaliteitsverklaringen
welke EU-proof zijn en tevens ten aanzien van het Bouwbesluit met een zelfde gezag als
voorheen.