De bouw kan niet om CE-markering heen

Rijswijk, 10 november 2014
Met het oogmerk om binnen de EU zoveel mogelijk handelsbelemmeringen weg te nemen is  per 1 juli 2013 de Europese wetgeving m.b.t. bouwproducten, de “Construction Products
Regulation” (CPR), Verordening (EU) nr. 305/2011, in werking getreden. De verordening
vervangt de Richtlijn Bouwproducten (CPD) en is daarmee de nieuwe grondslag voor de CEmarkering op bouwproducten, inclusief de prestatieverklaring.
De verordening is van toepassing op de meeste producten die in de bouw worden verwerkt
en is van grote invloed op de (private) kwaliteitsverklaringen die in de bouw worden
toegepast.

De Verordening bouwproducten schrijft de wijze voor waarop producten moeten worden
getest op de essentiële kenmerken (producteigenschappen die van belang zijn voor de
toepassing van het product in een bouwwerk) en hoe gecommuniceerd moeten worden over
de prestaties van het bouwproduct. Daarnaast zijn in de Verordening verplichtingen en
verantwoordelijkheden van betrokken partijen vastgelegd. Dit gaat verder dan alleen de
producenten van bouwproducten; ook de importeurs, distributie en de overheid als
regelgever en opdrachtgever worden bijvoorbeeld genoemd.

Als gevolg van de Verordening en de daarbij horende CE-markering met verplichte
prestatieverklaring worden de mogelijkheden om producteigenschappen, in het bijzonder de
essentiële kenmerken, op andere wijze te bepalen of communiceren, zeer beperkt. Dit heeft
een directe invloed op gangbare –in de EU-landen aanwezige- kwaliteitsborgingsystemen.
Deze borgingsystemen moeten zodanig aangepast worden dat er geen conflicten zullen zijn
met deze Verordening, de CE-markering en prestatieverklaring.
Zo ook in Nederland!

In het afgelopen jaar is veel energie gestoken in aanpassing van de Nederlandse
systematiek voor de kwaliteitsborging op productniveau, die moest leiden tot aanpassing van
de Nederlandse beoordelingsrichtlijnen. De systematiek zelf is aangepast en voldoet aan de
criteria die de ministeries van BZK en IenM hieraan hebben gesteld.
In mei 2014 is hierover overeenstemming bereikt met de licentienemers/CI-en en KOMO.
De deadline voor aanpassing van de beoordelingsrichtlijnen en de “erkende”
kwaliteitsverklaringen die hieronder vallen is vastgesteld op 31 december 2014.

Thans moet geconstateerd worden dat er nog bijna geen beoordelingsrichtlijn voldoet aan de
gestelde eisen en dat er nog veel werk moet worden verzet door de CI-en, opdat SBK deze
beoordelingsrichtlijnen kan beoordelen en eventueel goedkeuren. De verwachting is dat veel
onder de Nederlandse systematiek gehanteerde beoordelingsrichtlijnen, en daarop af te
geven kwaliteitsverklaringen, niet tijdig zullen zijn aangepast. Dit heeft als gevolg dat veel
kwaliteitsverklaringen hun status van erkenning zullen verliezen.

Verder moeten we constateren dat veel partijen, vooral fabrikanten en gebruikers
(opdrachtgevers, bestekschrijvers en bouwbedrijven) van de huidige gangbare
kwaliteitsverklaringen in Nederland, onvoldoende op de hoogte zijn van de consequenties
van het gebruik van kwaliteitsverklaringen van private keurmerken welke in strijd zijn met de
regels van de Verordening bouwproducten en CE-markering.

In alle Lidstaten van de EU dient markttoezicht uitgeoefend te worden op correcte omgang
met CE-markering en de daaraan gekoppelde prestatieverklaring.
In Nederland is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de toezichthoudende en
handhavende autoriteit op dit gebied. ILT zal bij geconstateerde overtredingen door
betrokken bedrijven handhavend op treden.

Het is dan ook van groot belang dat alle partijen, en –nogmaals- niet alleen de producenten,
zich bewust zijn van de regels van de Verordening met betrekking tot het verklaren van de
productprestaties van belang voor de toepassing van bouwproducten in een bouwwerk. Het
moet voor een ieder helder zijn wat er nog wel en wat er niet in een kwaliteitsverklaring mag
staan over de producteigenschappen en –prestaties om niet in strijd te zijn met de Europese
regels voor bouwproducten.
In Nederland hebben we te maken met een Bouwbesluit 2012 (BB) en een Besluit
Bodemkwaliteit (Bbk); Voor het aantonen dat voldaan wordt aan de eisen in de regelgeving
kunnen de Kwaliteitsverklaringen -onder voorwaarden- nog steeds van belang zijn voor de
bouwsector. De kwaliteitsverklaringen die worden gebruikt voor de aansluiting van
productprestaties op de wettelijke eisen in beide regelingen moeten dan wel voldoen aan
zowel de Nederlandse regelgeving alsook de Europese regelgeving.
Tot nu toe heeft de overheid een overgangsperiode toegestaan om alle
kwaliteitsverklaringen van de private keurmerken aan de voornoemde EU-regelgeving aan te
passen, maar per 1 januari a.s. moeten de kwaliteitsverklaringen wel voldoen aan de
gestelde eisen!
Het is een zaak van de gehele bouwsector zorg te dragen dat hieraan correct invulling
gegeven wordt.
Voor meer informatie kunt u onder andere terecht op de websites van de Rijksoverheid, ILT,
SBK en het communicatieforum CE-markering (www.kwaliteitbouwprodukten.nl).